กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล

กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล
กันยายน 13, 2019 admin

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุก กำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ยกระดับความปลอดภัยทางถนน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุกติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสง ที่มีคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถในระยะที่ปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับรถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุก ทุกคัน ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงที่สามารถสังเกตเห็นในเวลากลางคืนได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ด้านท้ายรถ ให้ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดง ส่วนด้านข้างรถทั้งสองข้าง ให้ใช้อุปกรณ์สะท้อนแสงสีเหลืองอำพัน

นอกจากการติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงแล้ว สำหรับรถบรรทุก ทุกลักษณะ ที่มีจานวนเพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ขึ้นไป (ยกเว้นรถลากจูง) ต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงควบคู่กับอุปกรณ์สะท้อนแสงด้วย โดยวิธีการติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ สาหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งมีเวลาในการติดตั้งและปรับปรุงแผ่นสะท้อนแสงให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ดังนี้

รถที่ยังไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงหรือติดตั้งแล้วแต่มีขนาดและตาแหน่งการติดตั้งไม่เป็นไปตามที่กาหนด ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 กรณีรถที่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงแล้ว โดยมีขนาดและตำแหน่งติดตั้งถูกต้อง แต่ใช้วัสดุหรือมีสีไม่เป็นไปตามกาหนด ให้ระยะเวลาในการแก้ไขให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ติดตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการในการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นจริงจัง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายทันทีกรณีฝ่าฝืน และหากเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการต้องมีส่วนรับผิดชอบทุกกรณี

01ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง-รถบรรทุก-2018-02-2-640x640

 

01ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง-รถบรรทุก-2018-01-2-640x640

01ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง-รถบรรทุก-2018-04-2-640x640

01ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง-รถบรรทุก-2018-05-2-640x640

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสาคัญกับทุกประเด็นความปลอดภัยทางถนน พัฒนา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งปัจจัยด้านตัวรถและปัจจัยผู้ขับรถ พร้อมยกระดับมาตรฐานยานยนต์ของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยเทียบเท่าสากล ด้วยโครงการ “ยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์” นำข้อกำหนดสหประชาชาติ (UN Regulations) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของรถ ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานยานยนต์ของประเทศไทยให้มีความเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล รองรับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งพลังงานทางเลือกในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดกับผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมั่นว่าหากผู้ประกอบการขนส่งให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

Comments (0)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*